2023,06,20
A Screening Method for Cervical Myelopathy Using Machine Learning to Analyze a Drawing Behavior

Eriku Yamada, Koji Fujita, Takuro Watanabe, Takafumi Koyama, Takuya Ibara, Akiko Yamamoto, Kazuya Tsukamoto, Hidetoshi Kaburagi, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Yuta Sugiura, Atsushi Okawa

Scientific Reports,Vol.13,10015,2023-6-20.