2015,01,16
RoboJockey: Designing an Entertainment Experience with Robots

Shigeo Yoshida, Takumi Shirokura, Yuta Sugiura, Daisuke Sakamoto, Tetsuo Ono, Masahiko Inami, and Takeo Igarashi

IEEE Computer Graphics and Applications, Vol.36, No.1, 62-69, 2015-1-9.