2022,01,15
Cervical Myelopathy Screening with Machine Learning Algorithm Focusing on Finger Motion Using Non-Contact Sensor

Takafumi Koyama, Koji Fujita, Msaru Watanabe, Kaho Kato, Toru Sasaki, Toshitaka Toshii, Akimoto Nimura, Yuta Sugiura, Hideo Saito, Atsushi Okawa

Spine,Vol.47,Issue 2,163-171,2022-1-15.