2021,09,29
Cervical Myelopathy Screening with Machine Learning Algorithm Focusing on Finger Motion Using Non-Contact Sensor

Takafumi Koyama, Koji Fujita, Msaru Watanabe, Kaho Kato, Toru Sasaki, Toshitaka Toshii, Akimoto Nimura, Yuta Sugiura, Hideo Saito, Atsushi Okawa

Spine, 2021-9- 29.