2021,05,07
FacialPen: Using Facial Detection to Augment Pen-Based Interaction

Xinrui Fang, Chengshuo Xia, Yuta Sugiura

Asian CHI 2021 Symposium, ACM, 1-8, May, 7-8, 2021, online